Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van de Stadswandeling 010 V.O.F. de toegang en het gebruik van de website www.destadswandeling010.nl, de e-mail nieuwsbrief en de producten en/of diensten van de Stadswandeling 010 V.O.F.  Door van de website gebruik te maken en/of van één of meerdere producten en/ of diensten van de Stadswandeling 010 V.O.F. gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden de Stadswandeling 010 V.O.F. editie 2021

Culinaire Stadswandeling, Hop, Water & G(r)aan, Rotterdam Craft Beer Tours, Walking Dinner,  Kerstpakket wandeling, bedrijfsuitjes,

 1. Definities
  1. De Stadswandeling: Evenement georganiseerd door de Stadswandeling 010 V.O.F. waarbij deelnemende restaurants gedurende de duur van het evenement open zijn voor bezoekers op vertoon van hun toegangsbewijs. De deelnemende restaurants staan vermeld op de website bij het corresponderende evenement.
  2. Walking Dinner: Evenement georganiseerd door de Stadswandeling 010 V.O.F. waarbij de bezoeker een twee-, drie- of viergangen verrassingsmenu heeft gekocht waarbij elke gang van het diner in een ander restaurant genuttigd wordt.
  3. Kerstpakket wandeling Op Maat: Evenement georganiseerd door de Stadswandeling 010 V.O.F. waarbij deelnemende restaurants en eventuele andere zaken gedurende de duur van het evenement, tenzij anders aangegeven, open zijn voor bezoekers op vertoon van een deelnamebewijs.
  4. Hop, Water & G(r)aan: Alle bier (hop) events die de Stadswandeling 010 V.O.F. aanbiedt op haar website.
  5. Bedrijfsuitjes: Alle bedrijfsuitjes die Stadswandeling010 aanbiedt en verkoopt worden uitgevoerd samen met een aantal vaste partijen waarmee de Stadswandeling 010 V.O.F. samenwerkt.
  6. Deelnemende restaurants: Alle deelnemende restaurants, zoals deze vermeld staan op uw route of e-mail bevestiging
  7. Bezoeker: De bezitter van een deelnamebewijs voor één van de producten van de Stadswandeling 010 V.O.F. en/of de afnemer van een ander deelnamebewijs zodra de betaling is geschied of bevestigd.
 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  1. Op alle met de Stadswandeling 010 V.O.F. gesloten overeenkomsten met betrekking tot de producten van de Stadswandeling 010 V.O.F. zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door de Stadswandeling 010 V.O.F. uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst
  1. De overeenkomst tot stand, door aankoop en betaling van één van de producten van de Stadswandeling 010 V.O.F. hetzij besteld via de website of rechtstreeks via één van de medewerkers van de Stadswandeling 010 V.O.F..
  2. Het deelnamebewijs geeft toegang tot alle deelnemende restaurants op de datum zoals vermeld op het deelnamebewijs, tenzij door de Stadswandeling 010 V.O.F. anders aangegeven op de website www.destadswandeling010.nl
 4. Prijs
  1. de Stadswandeling 010 V.O.F. heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.
  2. Bezoeker betaalt voor de bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats door betaling via iDeal, Creditcard, Tikkie of bankoverschrijving.
  3. De in de overeenkomst vermelde prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder BTW).
  4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van het deelnamebewijs na ontvangst van de betaling.
 5. Privacy
  1. Bij het bestellen van een deelnamebewijs worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door de Stadswandeling 010 V.O.F. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomst(en) en om u te informeren over voor u mogelijk relevante (bestaande en of nieuwe) producten en diensten van de Stadswandeling 010 V.O.F. Als u verder geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden bij: de Stadswandeling 010 via e-mail destadswandeling010@gmail.com. de Stadswandeling 010 V.O.F. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  2. De bezoeker is ervan op de hoogte en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Stadswandeling 010 V.O.F. de persoonsgegevens van de bezoeker verwerkt, met inbegrip van de gegevens over bezoeker activiteiten op de website en de producten en/ of diensten die de  deelnamebewijs houder heeft besteld.
  3. De Bezoeker stemt er mee in dat hij of zij gefotografeerd en/of gefilmd kan worden in een horecagelegenheid tijdens de evenementen. En dat dit fotografisch materiaal ter promotionele doeleinden kan worden gebruikt.
 6. Aansprakelijkheid
  1. de Stadswandeling 010 V.O.F. is niet aansprakelijk voor de door de deelnemende restaurants en andere zaken geleverde producten en diensten, noch voor onjuiste informatie op de website van de Stadswandeling 010 V.O.F. noch voor de mogelijke gevolgen van de weigering van restaurants om het deelnamebewijs te accepteren.
 7. Gebruik van de stadswandeling tickets
  1. Op basis van de door de bezoeker verstrekte gegevens wordt door de Stadswandeling 010 V.O.F. een ticket met een route verstrekt. Bezoeker staat er voor in dat de aan de Stadswandeling 010 V.O.F. verstrekte gegevens, waaronder namen en adressen, juist en volledig zijn.
  2. Het veranderen dan wel kopiëren van een ticket of route is niet geoorloofd en wordt beschouwd als fraude waarvan aangifte kan worden gedaan bij de politie.
  3. Een ticket is alleen geldig in de deelnemende restaurants op de datum zoals vermeld op het tickett. Een e-ticket geeft toegang in de door het restaurant voor publiek opengestelde ruimtes en geeft recht op een door het restaurant bereid gerecht.
 8. Annuleren van de events of bedrijfsuitjes
  Over annuleren doen wij niet moeilijk. We boeken een evenement gratis om naar elke andere datum, dit gaat in overleg.
  Je kunt ook kiezen voor een kortingscode met daarop het aankoopbedrag. Deze kortingscode is en blijft onbeperkt geldig voor alle producten van Stadswandeling010.

 9. Aansprakelijkheid
  De Stadswandeling 010 V.O.F. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar websites.
 10. Overige bepalingen
  1. de Stadswandeling 010 V.O.F. behoudt zich het recht voor te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bezoeker wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een brief of e-mail. Indien bezoeker niet binnen 10 dagen na verzending van de mededeling bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van de wijzigingen of aanvullingen, wordt bezoeker geacht daarmee in te stemmen. Een uitzondering wordt gemaakt voor situaties van overmacht waarbij het bestaansrecht van het bedrijf in gevaar komt en daarom niet anders kan dan afwijken van haar Algemene Voorwaarden.
  2. de Stadswandeling 010 V.O.F. mag bij de uitvoering van de overeenkomst met afnemer naar eigen inzicht derden inschakelen.
  3. de Stadswandeling 010 V.O.F. is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde. Bezoeker geeft nu voor alsdan toestemming daartoe.
  4. Op deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomst met de bezoeker is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
  5. Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.